ThermoStyleBG ThermoStyleBG White
Продукти

Общи условия за ползване на уеб сайт

Последна промяна: 30.01.2020 година

Съдържание:

 • Въведение
 • Цели и обхват на общите условия
 • Дефиниции
 • Данни за доставчика
 • Данни за надзорните органи
 • Предмет на настоящите общи условия
 • Характеристики на уееб сайта
 • Регистрация
 • Поръчка
 • Цели и начин на плащане. Задълбочено уснановяване на идентичността на ползвателя
 • Отказ от поръчка
 • Доставка
 • Отказ на доставка. Рекламации
 • Връщане на стока
 • Възстановяване на заплатена сума
 • Форсмажорни обстоятелства
 • Права и задължения на ползвателите
 • Права и задължения на доставчика
 • Обработване на лични данни
 • Освобождаване от отговорност
 • Решаване на възникнали спорове
 • Връзки към сайтове на трети страни
 • Права на интелектуална собственост. Ограничения при ползване
 • Заключителни разпоредби

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Добре дошли в www.thermostylebg.com (“Уеб сайтът” или „Интернет страницата“), който е собственост и се управлява от „Термо Стил БГ” ЕООД и е достъпен в цял свят.

Използвайки тази интернет страница вие гарантирате, че сте навършили 18 години и се съгласявате с настоящите общи условия за ползване на уеб сайта. Моля да прочетете тези общи условия внимателно преди да използвате този уеб сайт и в случай, че имате въпроси, моля да се свържете с нас на office@thermostylebg.com или на + 359 884 845 854.

Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящите общи условия вие не трябва да използвате този уеб сайт.

II. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.1 Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да уредят отношенията между „Термо Стил БГ” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 202912045, със седалище и адрес на управление в гр. София 1618, „Овча купел”, ул.”Любляна” №38А, електронна поща:office@thermostylebg.com и интернет страница:
www.thermostylebg.com, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, и Ползвателите на уеб сайта, наричани по-долу „Ползвател/и“ във връзка с използване на интернет страницата. Останалите документи, които уреждат отношенията между Доставчика и Ползвателите във връзка с използването на уеб сайта са Политиката за защита на личните данни и Политиката относно бисквитките.

1.2 Тези Общи условия влизат в сила от момента, в който Ползвателят за първи път използва уеб сайта. Общите условия се прилагат при всяко посещение и използване на уеб сайта и имат действие до спиране използването на уеб сайта. Ползвателят се задължава да използва уеб сайта и цялото съдържание на уеб сайта законосъобразно, в съответствие с условията посочени в настоящите Общи условия и съгласно предназначението му.

 

III. ДЕФИНИЦИИ

2.1 По смисъла на настоящите Общи условия:

а/ Доставчик е „Термо Стил БГ” ЕООД.
б/ Ползвател/и е/са:
– посетителите на уеб сайта : www.thermostylebg.com;
– лицето, което е закупило стока от електронния магазин на Доставчика.
в/ Форма за контакт е предоставен в електронна форма формуляр, чието изчерпателно попълване е условие за осъществяване на контакт с Доставчика.

2.2 Настоящите Общи условия предоставят информация на Ползвателите относно:
– Идентификацията на Доставчика;
– Предмета на Общите условия;
– Характеристиките на уеб сайта;
– Условията, при които се извършва регистрация на потребителски профил на уеб сайта;
– Начин за поръчка на стоки;
– Цени и начин на плащане;

 • – Задълбочено уснановяване на идентичността на ползвателя
  – Отказ от поръчка;
  – Доставка;
  – Отказ на доставка. Рекламации;
  – Връщане на стока;
  – Възстановяване на заплатена сума;
  – Форсмажорни обстоятелства;
  – Права и задължения на Ползвателите;
  – Права и задължения на Доставчика;
  – Обработване на лични данни;
  – Освобождаване от отговорност;
  – Връзки към сайтове на трети страни;
  – Права на интелектуална собственост;
  – Заключителни разпоредби.

 

IV. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

1. Наименование на Доставчика: „Термо Стил БГ” ЕООД.
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1618, „Овча купел”, ул.”Любляна” №38А.
3. Данни за кореспонденция: телефон за контакти: + 359 884 845 854, електронна поща: office@thermostylebg.com
4. Данни за вписване в търговски и друг публичен регистър:
– „Термо Стил БГ” ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 202912045. Дружеството е регистрирано по ДДС.

 

V. ДАННИ ЗА НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ

 

 1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: 02/91-53-519
факс: 02/91-53-525
mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.З, 4 и 6,
тел.: 02/933 0565
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

VI. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ
3.1 Доставчикът е създал уеб сайта www.thermostylebg.com, в който се съдържа подробна информация за предлаганите от Доставчика на Ползвателите стоки.
3.2 Доставчикът предоставя, а Ползвателят се задължава да използва интернет страницата съгласно условията описани в тези Общи условия.
3.3 В своята професионална дейност Доставчикът гарантира в пълна степен предвидените в закона права на Ползвателите, като допълнителен коректив на неговата дейност се явяват именно: добросъвестността, както и потребителските и търговски критерии, установени като добри практики.

 

VII. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБ САЙТА

4.1 Уеб сайтът представлява електронен магазин. Той е създаден да информира Ползвателите за предлаганите от Доставчика стоки и да бъде осъществен контакт с Доставчика, в случай, че Ползвателят желае да закупи някоя/и от предлаганите на уеб сайта стоки или неговият адрес на електронна поща да бъде включен в списък, на който адрес се изпраща актуална информация относно предлаганите от Доставчика стоки.

4.2 Основните характеристики на предлаганите стоки са посочени индивидуално в съответния профил на избраната от Ползвателя стока.

4.3 Интернет сайтът включва изчерпателна информация относно:

– Информация относно Доставчика;
– Всички видове стоки, които Доставчикът предлага на Ползвателите;
– Всички видове услуги, които Доставчикът предлага на Ползвателите;
– Реализираните проекти от Доставчика;
– Информация относно енергийната ефективност;
– Информация за осъществяване на контакт с Доставчика.

4.4 Предоставяни услуги

В рамките на уеб сайта и/или електронния магазин Ползвателите имат възможност да използват следните услуги, а именно:
да разглеждат съдържанието на уеб сайта или на електронния магазин;
да регистрират потребителски профил;
да осъществяват покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки от разстояние чрез електронния магазин на доставчика;
да извършват търсене посредством търсачката на уеб сайта.

4.5 Доставчикът предлага за продажба от разстояние посочените в електронния магазин стоки.

4.6 Доставчикът предоставя подробна информация на Ползвателите за всяка една стока предлагана за продажба в електронния магазин.

 

VIII. РЕГИСТРАЦИЯ
5.1 Услугите предлагани на уеб сайта са предназначени да бъдат използвани от Ползватели, които са пълнолетни и дееспособни. С приемането на настоящите общи условия Ползвателят декларира, че отговаря на тези условия.
5.2 Регистрацията на уеб сайта е доброволна и безплатна. Регистрацията дава право на Ползвателите да закупят от разстояние предлагана в електронния магазин на Доставчика стока, а също така да използват всички услуги на магазина. За извършването на регистрация е необходимо Ползвателят да избере бутон „Регистрация“ и да попълни вярно регистрационен формуляр, в който трябва да бъдат въведени потребителско име и парола.
5.3 След въвеждане на необходимата информация Ползвателят трябва да натисне върху бутона „Регистрирай се“. Ползвателят носи отговорност за опазването на паролата си, а също така и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването на паролата.

5.4 След попълване на формата и натискане на бутона „Регистрирай се“, Ползвателят получава имейл от Доставчика на посочения в регистрационния формуляр адрес на електронната поща, с цел верификация на адреса на електронната поща за профила. Посредством завършването на регистрационната процедура се създава профил на Ползвателя в уеб сайта. Достъпът до профила се осъществява чрез въвеждане на адрес на електронна поща или потребителско име и парола. След създаването на профил ползвателят има право да въвежда информация като име, фамилия и адрес на електронна поща от раздел „Настройки“, както и да променя текущата си парола. Ползвателят също има право да прави запитвания за оферти, както и да попълва адрес за доставка в потребителския си профил.
5.5 Забранява се регистрирането на един и същ адрес на електронна поща за повече от един потребителски профил.
5.6 Ползвателят потвърждава, че предоставената при регистрацията информация е вярна. Доставчикът не носи отговорност при печатни грешки, а също така и при невярно представена информация или информация, която е представена по заблуждаващ начин. Ползвателят се задължава да актуализира и коригира неактуални и неточни данни в 7-дневен срок от тяхната промяна. Ползвателят отговаря за всички действия, които се извършват чрез регистрирания профил. Ползвателят се задължава да уведоми Доставчика при съмнение или установяване на неправомерен достъп.

5.7 Доставчикът има право да отхвърли искане за регистрация на профил на Ползвател или да откаже достъп до услугите, предлагани на уеб сайта в случай, че Ползвателят предостави или Доставчикът има съмнения, че Ползвателят е предоставил непълна, невярна или неточна информация. Доставчикът има право да закрие/изтрие създадения потребителски профил, в случай, че по негова преценка или ако има налични данни от компетентни държавни органи, че през регистрирания потребителски профил се извършват или са били извършени незаконни действия.
5.8 В случай на направена онлайн поръчка от регистриран потребителски профил и последващо заличаване на потребителския профил, то поръчката остава в сила и подлежи на изпълнение.

 

IX. ПОРЪЧКА
6.1 За разглеждането на уеб сайта не е необходима регистрация. Поръчки в електронния магазин се приемат 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата.
6.2 Ползвателите могат да закупят желана от тях стока от електронния магазин като влязат във вече регистрирания от тях потребителски профил. Освен това, стоки могат да се закупуват и без Ползвателят да е регистрирал потребителски профил.
6.3 Поръчки от Ползватели с регистриран потребителски профил: За да направят поръчка от електронния магазин, Ползватели, които имат регистриран потребителски профил е необходимо да влязат в потребителския си профил, да изберат стока, която желаят да закупят и да натиснат бутона „купи“, след което да натиснат бутон „Количка“ горе вдясно, да изберат начин на плащане, да маркират, че са съгласни с общите условия и да натиснат бутона „Поръчай“.
6.4 Предполага се, че при направена онлайн поръчка от регистриран потребителски профил, Ползвателят който я е направил е този, на чието име е регистриран съответният потребителски профил.

6.5 Поръчки от Ползватели, които нямат регистриран потребителски профил: За да направят поръчка от електронния магазин, Ползватели, които нямат регистриран потребителски профил е необходимо директно да изберат стока, която желаят да закупят от електронния магазин и да натиснат бутона „купи“, след което следва да попълнят име, фамилия, телефонен номер, адрес на електронна поща, адрес за доставка, да изберат начин на плащане, да маркират, че са съгласни с общите условия и да натиснат бутона „Поръчай“.
6.6 Доставчикът потвърждава приемането на поръчка чрез изпращане на имейл на посочения от Ползвателя адрес на електронна поща, в който се посочва, че поръчката е приета. В потвърждението изпратено по и-мейл се съдържа информация за номер на поръчката, дата, в които е направена поръчката, поръчаната стока, количество . Изпратеното по имейл потвърждение на поръчка се счита за сключване на договор за покупко-продажба на стока от разстояние. Потвърждението изпратено от Доставчика на Ползвателя се счита, че е влязло в сила когато е било изпратено до електронния адрес посочен от Ползвателя, независимо, че изпратения имейл не е достигнал до Ползвателя.
6.7 Доставчикът има право да анулира поръчки, за които има основания да смята, че съдържат некоректни данни. Доставчикът уведомява Ползвателите за липсващи данни или за некоректни данни и в случай, че в рамките на 36 часа не получи пълни или коректни данни, Доставчикът анулира поръчката поради невъзможност да бъде изпълнена.

 

X. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ЗАДЪЛБОЧЕНО УСТАНОВЯВАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТТА НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

7.1 Цените на стоките предлагани за продажба на електронния магазин на Доставчика са посочени в български лева. Посочените цени са за единично количество и не включват разходите за доставка на поръчаните стоки в случаите извън гр. София.

7.2 Плащанията на поръчаните стоки може да бъдат направени по един от следните начини:

 • Банков превод по сметка на Доставчика;
 • Купи на кредит чрез: Ти Би Ай Банк; Уникредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД

7.3 Ползвателят заплаща авансово на Доставчика цялата цена на поръчаната стока чрез електронния магазин. В случай, че валутата на карта, с която е било извършено плащането се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на издателя на картата.
7.4 В зависимост от избраният начин за плащане, Ползвателят получава съответната информация, касаеща плащането /данни за банково плащане.
7.5 Поръчки с метод на плащане банков превод се изпълнява след постъпване на сумата по сметката на Доставчика.

 

XI. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА
8.2 Ползвателят има право да анулира направената от него и потвърдена от Доставчика поръчка само и единствено при изричното известяване на Доставчика за отказа на Ползвателя от поръчката чрез телефонно обаждане или чрез изпращане на уведомление по имейл до 1 час след направата на поръчката. Сумата ще бъде върната на Ползвателя чрез същата система, по която е извършил плащането на стоката ,в срок от 5 работни дни.
8.2 Доставчикът има право да анулира вече направена поръчка на Ползвателя и без необходимост да го уведомява, в случай че последният отказва да заплати въпросната поръчка с наложен платеж повече от 2 пъти.
8.3 Направена поръчка се прекратява и в следните случаи:
при прекратяване и последваща ликвидация или несъстоятелност на една от страните;
при обективна невъзможност за изпълнение на поръчката на някоя от страните;
при предприети законови действия на държавни органи, насочени към дейността на Доставчика, в това число изземване на стоки, запечатване на обекти и други подобни.

 

XII. ДОСТАВКА
9.1 Доставчикът доставя поръчаните от Ползвателя стоки на посочен от Ползвателя адрес. Доставчикът може да достави поръчаните от Ползвателя стоки и до офис на куриерската фирма, в случай, че Ползвателят е избрал този метод на доставка. Също така, Ползвателят може да получи закупената от уеб сайта стока директно от магазина на Доставчика. За тази цел Ползвателят е необходимо да отбележи при поръчка избраната опция за лично получаване на стоката от магазина на Доставчика. Доставчикът извършва доставки на поръчаните стоки на територията на Република България посредством помощта на куриерска фирма SPEEDY. Право на безплатна доставка имат всички закупили стока, с адрес в рамките на гр.София. Останалите градове се калкулират на принципа на куриерските такси в зависимост от тегловия диапазон и разстояние. Стоката се изпраща с опция за преглед.
9.2 Доставчикът извършва доставки на поръчаните стоки в цял свят посредством помощта на избрани от Доставчика куриерски организации. В случай, че доставката на поръчаната стока е извън границите на Европейския съюз е възможно да бъдат начислени вносни мита и такси, които се заплащат след като стоката достигне в съответната страна. Всякакви такива вносни мита и такси, а също така и такси, които се събират за оформяне на митническите документи, се заплащат от Ползвателя. Ползвателите е препоръчително да се информират предварително относно такива вносни мита и такси.
9.3 Поръчаните и заплатени стоки се изпращат на територията на Република България, както следва:
– За поръчки, които са направени извън период на намаление на стоките доставката се извършва до 5 работни дни в случаите, когато стоката е налична в склада на Доставчика;
– За поръчки, които са направени в период на намаление на стоките доставката се извършва до 5 работни дни в случаите, когато стоката е налична в склада на Доставчика;
– За поръчки, които са направени през почивни дни (събота и неделя), официални празници на Република България, както и други приети за почивни дни с акт на Народно събрание, доставката се извършва до 5 работни дни в случаите, когато стоката е налична в склада на Доставчика.
9.4 Закупената стока се изпраща след като сътрудник на Доставчика се свърже с Потребителя по телефона. Ако закупената стока е със статус “По запитване” срокът на доставка се увеличава от 10 до 20 работни дни в зависимост от вида на стоката и страната на произход.
9.5 В случай, че са изминали повече от 30 дни от сключването на договора и стоката не е била доставена, Ползвателят има право да развали договора като Доставчикът възстановява на Ползвателя всички заплатени суми.
9.6 Поръчки, които са изпратени до офис на куриерската фирма, ще бъдат задържани в офиса на куриера за не повече от десет дни. След изтичане на този срок Доставчикът има право да анулира поръчката като уведоми Ползвателя за това в седемдневен срок.
9.7 За поръчки направени до адрес, стоките се предават на Ползвателя срещу подпис, с който се удостоверява, че стоките са получени. Стоките се доставят на Ползвателите до входа на сградата. В случай, че стоката не може да бъде връчена лично на Ползвателя, тя се връчва на лица, които са открити на адреса или на лица, посочени от Ползвателя, като се посочва името на лицето, което е получило доставката и връзката му с Ползвателя. В случай, че Ползвателят не е намерен на посочения адрес, Доставчикът има право да анулира поръчката или да я остави в най-близкия офис на куриера, като стоката ще остане в офиса на куриера за период от десет дни, след което поръчката ще се счита за анулирана, а стоката ще бъде върната на Доставчика. В този случай Доставчикът ще задържи заплатената от Ползвателя сума като компенсация за неизпълнението на договора от страна на Ползвателя. Доставчикът уведомява Ползвателя за това в седемдневен срок.

 

XIII. ОТКАЗ НА ДОСТАВКА. РЕКЛАМАЦИИ
10.1 Ползвателят се задължава да прегледа стоката и да откаже получаването й в следните случаи, а именно:
– цената на стоката не съответства с тази, която е посочена в електронния магазин при доставка с наложен платеж;
– доставената стока не съответства с поръчаната от Ползвателя;
– доставената стока е видимо повредена.
Ако Ползвателят откаже да получи доставената стока извън описаните по-горе случаи, отказът се счита за неоснователен и Ползвателят се задължава да заплати разходите за доставка (с изключение на доставка на територията на гр. София) и връщане на стоката.
10.2 В случай, че доставената стока не съответства на поръчаната от Ползвателя, последният може да избере платената сума да му бъде възстановена или стоката да бъде заменена с действително поръчаната като в този случай Доставчикът ще поеме разходите за доставка.
10.3 В случай, че доставената стока е видимо повредена, Ползвателят може да избере една измежду следните възможности:
платената сума да му бъде възстановена при връщане на стоката;
стоката да бъде поправена за сметка на Доставчика в срок от един месец считано от предявяване на рекламацията;
да бъде заменена с нова стока като повредената стока следва да се върне на Доставчика;
да върне стоката, а Доставчикът да запази заплатената сума, за да може Ползвателят да се възползва от нея когато пожелае.
10.4 В случай, че след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението Ползвателят открие несъответствия извън описаните в член 10.3, последният има право да предяви рекламация на стоката независимо от това дали Доставчикът е предоставил търговска гаранция на стоката. Ползвателят има право да предяви рекламация до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. При предявяване на рекламацията на стока Ползвателят може да избере една измежду следните възможности:
платената сума да му бъде възстановена при връщане на стоката;
стоката да бъде поправена за сметка на Доставчика (включително и транспортните разходи) в срок от един месец считано от предявяване на рекламацията;
да бъде заменена с нова стока като повредената стока следва да се върне на Доставчика;
цената на стоката да бъде намалена.
10.5 В случай, че Ползвателят избере стоката да бъде поправена и Доставчикът не е успял да поправи стоката в срок от един месец считано от предявяването на рекламацията, Ползвателят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката. В случай, че стоката е била поправена от Доставчика в срок, но Ползвателят не е доволен от резултата, последният има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката.
10.6 Ползвателят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато Доставчикът се съгласи да бъде извършена замяна на стоката с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Ползвателя.
10.7 Доставчикът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от Ползвателя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на Ползвателя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срок от две години от доставяне на стоката, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
10.8 Рекламацията се предявява пред Доставчика писмено на следния адрес на електронна поща, а именно: office@thermostylebg.com .При предявяване на рекламация Ползвателят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. При подаване на рекламация Ползвателят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
1. касова бележка или фактура;
2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;
3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
10.9 Доставчикът поддържа регистър на предявените пред него рекламации. След предявяване на рекламация на Ползвателя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.
10.10 Когато Доставчикът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Ползвателя.

 

XIV. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА
11.1 Съгласно чл. 50, т.1 от Закона за защита на потребителите Ползвателят има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Ползвателя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Ползвателя – при договор за продажба. Връщане на стока извън посочения срок няма да се приема.
11.2 Ползвателят е длъжен да върне нежеланите от него стоки в състоянието, в което са се намирали към момента на доставката. Доставчикът няма да приема обратно стоки, които са били поправяни или повредени, такива с увредена или не цялостна опаковка, със следи от износване или прекомерно използване, с одрасквания, както и със следи от удари, засягащи вътрешната и външната цялост на дадената стока. Доставчикът няма да приема и стока, която не е придружена от всички аксесоари, с които стоката е била доставена.
11.3 Ползвателят е длъжен да върне закупените от него стоки задължително в оригиналната опаковка, която да е придружена от непокътнатите етикети, оригиналната гаранция, в случай, че е била издадена такава, както и от всички документи с които е доставена въпросната стока.
11.4 В случай, че Ползвателят е закупил повече от една еднаква стока и желае да ги върне на Доставчика в законния 14 дневен срок, то е задължително само един от тези продукти да е бил отварян. Останалите трябва да бъдат със запечатана опаковка, тъй като в противен случай няма да бъдат приети.
11.5 Връщането на стоки от Ползвателя става чрез изпращане на стоката, с куриер, на адрес: гр. София 1618, „Овча купел”, ул.”Любляна” №38А.
11.6 Връщането на стоките е изцяло отговорност на Ползвателя, съответно и рискът от повреждане или загуба е за сметка на Ползвателя, до момента, в който нежеланата от Ползвателя стока пристигне при Доставчика. Всички разходи по повод на връщането на стоките са за сметка на Ползвателя.

 

XV. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНА СУМА
12.1 В случай, че доставената стока не съответства с поръчаната от Ползвателя или доставената стока е видимо повредена и Ползвателят желае да му бъде възстановена заплатената сума, както и когато Ползвателят упражни правото да върне стоката съгласно чл. 50, т.1 от Закона за защита на потребителите в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките, Доставчикът се задължава да възстанови заплатената сума в 14-дневен срок от датата, на която Доставчикът е уведомен за намерението на Ползвателя да си получи сумата.
12.2 В случай, че сумата е била заплатена с карта през виртуалния ПОС терминал на електронния магазин, сумата ще бъде възстановена по картата, от която Ползвателят е извършил плащането.
12.3 В случай, че сумата е била заплатена чрез банков превод по сметка на Доставчика, сумата ще бъде заплатена по посочена от Ползвателя лична банкова сметка. Доставчикът не носи отговорност за грешно посочена банкова сметка от Ползвателя.
12.4 В случай, че сумата е била заплатена при наложен платеж, Ползвателят трябва да изпрати обратно до Доставчика стоката/стоките с наложен платеж по куриерска фирма. В този случай Доставчикът ще заплати на куриера и получи обратно нежеланата от Ползвателя стока/стоки, като след това куриерската организация ще се свърже с Ползвателя, за да му възстанови въпросната сума.
12.5 В случай, че сумата е била заплатена в брой, в офиса или магазина на Доставчика, сумата ще бъде върната на Ползвателя в брой в офиса или магазина на Доставчика.
12.6 Доставчикът уведомява Ползвателя по и-мейл за извършеното възстановяване на заплатената сума.

 

XVI. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1 Доставчикът не носи отговорност към Ползвателя за пълно или частично неизпълнение, включително и за забавяне на доставката или на дефект и/или повреда на стока, ако то се дължи на “непреодолима сила” (форсмажор). Под “непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.
13.2 В случай, че Доставчикът изпадне в невъзможност да изпълни задълженията си, поради настъпило форсмажорно обстоятелство Доставчикът се задължава в 10-дневен срок да уведоми писмено Ползвателя за възникването му, както и предполагаемия период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство.

 

XVII. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ
14.1 Ползвателят се задължава да използва уеб сайта и неговите функционалности законосъобразно и в съответствие с настоящите Общи условия.
14.2 Ползвателят има право да разглежда съдържанието на уеб сайта.
14.3 Ползвателят има право да осъществява контакт с Доставчика на настоящия уеб сайт.
14.4 Ползвателят има право да закупи предлагана от Доставчика стока.
14.5 Ползвателят има право да остави писмен коментар на закупена от него стока.
14.6 Ползвателят има право да регистрира само един потребителски профил.
14.7 Ползвателят има право да изтрие създаден от него потребителски профил по всяко време.
14.8 Ползвателят се задължава своевременно да актуализира информацията в регистрирания си профил в случай на промяна.
14.9 Ползвателят няма право да публикува съдържание, което нарушава права на интелектуалната собственост на Доставчика или трети лица.
14.10 Ползвателят няма право да публикува съдържание под каквото и да е било форма (изображение, текст и др.), което е вулгарно, заплашително, злепоставящо, нецензурно или нарушава добрите нрави в обществото.
14.11 Ползвателят няма право да модифицира, копира, променя, дублира, създава производни или пригодени, отделни или цели части от уеб сайта.
14.12 Ползвателят няма право да предоставя на трети лица по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, с комерсиална или некомерсиална цел, каквото и да е съдържание, информация, ноу-хау или технология, които са извлечени частично или в цялост от уеб сайта.
14.13 Ползвателят няма право да публикува, изпраща или да формулира по друг начин компютърни вируси или други подобни.
14.14 Ползвателят няма право да деактивира и/или разстройва пълната или частична функционалност на уеб сайта, а също така и на услугите, предлагани на уеб сайта.
14.15 Ползвателят няма право да генерира прекомерно голям трафик на уеб сайта или да претоварва трафика на уеб сайта.
14.16 Ползвателят няма право да нарушава работата на мрежи или сървъри, които са свързани с услугите, а също така няма право да пречи за предоставяне на услугите.
14.17 Ползвателят няма право да се опитва да получава неразрешен достъп до каквато и да е част от уеб сайта или до сървърите поддържани и собственост на Доставчика.
14.18 Ползвателят се задължава да пази в тайна адреса на електронната си поща/ потребителското си име и паролата си за достъп до своя регистриран профил.
14.19 Ползвателят няма право да предоставя своя профил за ползване от други лица. Ползвателят няма право да използва профилите на други лица.
14.20 Ползвателят се задължава незабавно да уведоми Доставчика за всяко неразрешено използване на потребителското име и паролата.
14.21 Ползвателят няма право да използва търговската марка на Доставчика. Ползвателят отговаря за всички извършени от него действия във връзка с използването на уеб сайта.
14.22 Ползвателят няма право да изпраща „spam”, “junk mail”, “chain letter” или каквито и да е било непоискани търговски съобщения.

 

XVIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
15.1 Доставчикът има право по всяко време да прави промени в уеб сайта по своя преценка, без задължение за уведомяване и без да носи отговорност за това.
15.2 Доставчикът има право по всяко време да обновява, променя, разширява, добавя, допълва или премахва стоки и услуги в уеб сайта.
15.3 Доставчикът има право по всяко време да прави промени в описанието и цените на предлаганите за продажба стоки в електронния магазин.
15.4 Доставчикът има право да анулира непотвърдени поръчки.
15.5 Доставчикът има право да премахва неактивни профили.
15.6 Доставчикът има право да спре временно, откаже или прекрати предоставянето на услуга при нарушение и/или съмнение за нарушение на настоящите Общи условия или при нелоялно поведение и/или съмнение за нелоялно поведение на Ползвател.
15.7 Термо Стил БГ ЕООД запазва правото си да информира по имейл своите потребители за нови продукти и промоции.
15.8 Доставчикът има право да закрие регистрирания профил на Ползвател в следните изброени случаи, а именно:
при дълъг период, в който профилът не е бил използван (повече от три години);
по всяко време след подадена заявка от Ползвателя по електронна поща;
в други случаи по преценка на Доставчика след предварително предизвестие.
15.9 Доставчикът има право да ограничи или блокира достъпа на Ползвател до регистрирания му профил в следните неизчерпателно изброени случаи, а именно:
Когато Ползвателят действа в нарушение на настоящите Общи условия;
Когато Ползвателят извършва действия, които нарушават репутацията на уеб сайта;
Когато Ползвателят извършва действия, които нарушават интересите на Доставчика;
При извършване на опит или действия, които нарушават сигурността и функционирането на уеб сайта;
При нарушаване на правата на интелектуална собственост на Доставчика;
При получаване на разпореждане от компетентен държавен орган.
15.10 Доставчикът има право да откаже създаването на нов профил на Ползвател, който има изтрит или блокиран профил.
15.11 Доставчикът след получаване на плащането се задължава да изпрати поръчаната от Ползвателя стока и да прехвърли на Ползвателя собствеността на заявената от него за покупка стока.

 

XIX. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
16.1 Доставчикът събира и обработва лични данни на Ползвателите като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Доставчикът защитава неприкосновеността на личността на Ползвателите и полага всички необходими усилия за защита на личните им данни срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. Подробна информация относно какви лични данни обработва Доставчикът, целите на обработването на личните данни, срок на съхранение на личните данни, а също така и останалата информация в изпълнение на изискванията на член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 е налична в Политиката за поверителност, която е публикувана на: http://thermostylebg.com/sigurnost-lichni-danni/

XX. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ
17.1 Доставчикът не дава по никакъв начин каквито и да е гаранции, че уеб сайтът и предлаганите на него услуги ще бъдат достъпни по всяко време и от всяка точка на света. Доставчикът не гарантира, че уеб сайтът ще остане непроменен и ще се поддържа неограничено във времето.
17.2 Информацията в този уеб сайт може да съдържа грешки или неизправности, въпреки че Доставчикът се стреми да поддържа информацията актуална. Доставчикът прави необходимото да осигурява на Ползвателите непрестанен достъп до уеб сайта, а също така извършва поддръжка на уеб сайта и услугите с грижата на добрия търговец с цел добросъвестно обслужване на Ползвателите. Доставчикът има право да извършва промени и подобрения в този уеб сайт по всяко време без предупреждение. Доставчикът не поема отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на този уеб сайт и информацията от този уеб сайт.
17.3 Отговорността при използването на този уеб сайт е изцяло за Ползвателя, като опериращ в него и използващ неговите възможности. Доставчикът не поема отговорност за евентуални вреди и неблагоприятни последици във връзка с употребата на този уеб сайт, включително и при хипотеза на нанесена материална щета на съответното техническо устройство на Ползвателя.
17.4 Доставчикът не носи отговорност за извършени действия от Ползватели в нарушение на настоящите Общи условия. Доставчикът не носи отговорност за настъпили вреди, които са причинени от предоставена невярна, подвеждаща, неточна информация от Ползватели на уеб сайта.
17.5 Доставчикът не носи отговорност за причинени вреди, в резултат на потребителска грешка, компютърен вирус, пропуск, прекъсване или проблем в самата система, поддържаща целостта и структурата на настоящия уеб сайт.
17.6 Доставчикът не гарантира, че услугите и съдържанието публикувани на уеб сайта ще отговарят на очакванията на Ползвателите. В случай на съмнение относно качество на някоя стока или услуга или на публикувано на уеб сайта съдържание, Ползвателят не трябва да използва уеб сайта. Ако въпреки тези съмнения Ползвателят продължи да използва уеб сайта, отговорността, заедно с всички последствия за това, се носи от Ползвателя.
17.7 В случай, че Ползвателят не може да бъде намерен в сроковете за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и/или условия за доставки на поръчаната стока/и от куриерската фирма, Доставчикът се освобождава от задължението си да я достави и от отговорност за възможните негативни последици за Ползвателя от това. Доставчикът не носи отговорност и при забавяне на доставката на стоката/ите поради причини, за които отговаря куриерската фирма.
17.8 Изображенията, които са публикувани в уеб сайта са с високо качество, с цел Ползвателите да придобият максимално точна представа относно вида и качеството на стоките. Въпреки това, е напълно възможно да има разминаване между действителните цветове и тези показани на монитора на отделния Ползвател, което зависи от вида на монитора и компютърната конфигурация на Ползвателя, а също така и зрителните му възприятия и Доставчикът се освобождава от отговорност, че показаните на монитора цветове отговарят на действителните.

 

XXI. РЕШАВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ СПОРОВЕ
18.1 Доставчикът се придържа към възможно най-високите стандарти за обслужване на Ползвателите и техните интереси.
18.2 Във връзка с алинея 1 от настоящия член, възникналите спорове относно дадена онлайн покупка, ще бъдат уреждани съгласно европейската платформа за онлайн решаване на спорове, която се намира на следната интернет страница, а именно: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG
18.3 С платформата за онлайн решаване на спорове се цели да се намери решение на възникналите спорове, касаещи онлайн покупки, без да се стига до съд, като същевременно се улесни комуникацията между Доставчика и конкретния Ползвател и се спомогне за поддържане на добри взаимоотношения за в бъдеще между тях.
18.4 В платформата за онлайн решаване на спорове единствено и само независими органи ще спомагат за решаване на възникналите спорове, които органи са одобрени въз основа на стандарти за качество по отношение на достъпността, справедливостта и ефикасността.
18.5 При констатиран проблем с онлайн покупка от страна на Ползвателя, последният има правото да подаде жалба срещу Доставчика, като използва за целта онлайн платформата за решаване на спорове, която е посочена в чл. 18, алинея 2 от настоящите Общи условия, като жалбата ще бъде разгледана от независим орган за решаване на спорове.
18.6 Доставчикът от своя страна също има право да подаде срещу даден Ползвател жалба онлайн, във връзка със стоки или услуги, закупени онлайн, като използва за целта споменатата платформата за онлайн решаване на спорове.
18.7 Страните по спора разполагат с 30 дневен срок за да намерят взаимоприемливо решение, което да удовлетворява и двете страни, като в противен случай спорът може да бъде пренасочен към други средства за правна защита, включително и пред компетентния съд, съгласно разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.

 

XXII. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ
19.1 Уеб сайтът на Доставчика съдържа връзки към интернет страници, поддържани от трети страни („Сайтове на трети страни“),като “Facebook” бутон, “Twitter” бутон, а също и връзки към разработчика на уеб сайта на Доставчика. Всички сайтове на трети страни, които могат да бъдат достъпни чрез този уеб сайт са независими и Доставчикът не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на тези сайтове. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси и/или други вредни компоненти на тези сайтове.

 

XXIII. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ
20.1 Цялото съдържание на уеб сайта, включително, но не само, всички публикувани текстове, снимки, изображения, илюстрации, графики, компютърни програми, търговски марки, както и всяка информация, която е качена на сайта – е изключителна собственост на Доставчика. Използване на търговската марка на Доставчика без негово съгласие е нарушение на законодателството.
20.2 Съдържанието на сайта на Доставчика може да бъде използвано от потребителите само за лична, нетърговска употреба.
20.3 Използването на информацията съдържаща се в уеб сайта с търговска цел, под каквато и да е било форма (копиране, модифициране, изтегляне, продаване, възпроизвеждане, разпространение, публикуване и др.) е абсолютно забранено. Ползвателите поемат цялата отговорност от използването на съдържанието на сайта в нарушение на правата на Доставчика, като последният има право на обезщетение в пълен размер за причинените от Ползвателя вреди.
20.4 Достъпът до уеб сайта и до услугите, предоставяни на уеб сайта, не трябва по никакъв начин да се разглежда и тълкува като безвъзмездно предоставяне на лицензии или права на интелектуална собственост.
20.5 Възпроизвеждането на съдържанието на уеб сайта или на част от него се извършва само и единствено с предоставеното писмено съгласие на Доставчика.
20.6 Извличането на информация от ресурси от базата данни намиращи се на уеб сайта на Доставчика и последващо създаване на собствена база данни от Ползвателя в електронен или друг вид, ще се счита за нарушение.

 

XXIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
21.1 Всички съобщения и уведомления между Доставчика и Ползвателя се осъществяват на български език и ще се считат за валидно извършени, ако са изпратени писмено.
21.2 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на Общите условия като цяло.
21.3 За всички въпроси, които не са уредени в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.
21.4 Всички спорове между Доставчика и Ползвателя щe бъдaт paзpeшaвaни в дyx нa paзбиpaтeлcтвo чpeз пpeгoвopи мeждy cтpaнитe. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.
21.5 Доставчикът има право да актуализира като изменя и допълва настоящите Общи условия по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променените Общи условия ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата “Последна промяна” в горната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Поради това, е препоръчително периодично да проверявате тези Общи условия, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени. Използването на уеб сайта след публикуването на актуализираните Общи условия, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени.
21.6 В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящите Общи условия, моля не се колебайте да се свържете с Доставчика на office@thermostylebg.com или на + 359 884 845 854.

Запитване за оферта

Имаш идея за проект или искaш да закупиш по-голям брой уреди от нас

Направи запитване